מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות ושימוש במידע.

נונה תוספות שיער מכבדת את פרטיות הגולשים והמשתמשים בשירותיה ומעניקה חשיבות רבה בשמירה עליה.
 

אנו עושים  מאמצים רבים על מנת לשמור על המידע שנמסר על ידך, ואנו נוקטים באמצעים שונים בכדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך. הצהרת פרטיות זו מפרטת את המידע שנאסף אודותיך במהלך הגלישה באתר של נונה תוספות שיער www.nuna-he.co.il (להלן: "האתר")  ואת השימושים במידע זה.

 

כל הנתונים שיימסרו על ידך אגב השימוש באתר, לרבות פרטי זיהוי אישיים ופרטים נוספים, נמסרים מרצונך ובהסכמתך ומבלי שחלה עליך חובה חוקית למסרם. ידוע לך והנך מסכים שהמידע יוחזק במאגרי המידע שלנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו, בארץ ובחו"ל.

 

המידע המתקבל במהלך השימוש בשירותי האתר, לרבות בעת ביצוע פעולות וכל מידע אחר הנובע מפעילותך בהם עשוי להיאגר במאגרי מידע כאמור.

 

הגלישה באתר ותכניו מיועדים למשתמשים בגירים מעל לגיל 18. המשך הגלישה באתר מהווה את אישורך לכך שהנך בגיר/ה מעל גיל 18.

 

המשך הגלישה באתר מהווה הסכמה מלאה לכל פרטי מדיניות הפרטיות שלנו ולכל תנאי תקנון האתר.

 

הנך מסכים ומאשר נונה תוספות שיער תשתמש במידע לצורך יצירת קשר עמך ו/או לצורך שיווק ישיר או אוטומטי, פרסום או הגברת נאמנות ו/או לצורך ניטור ו/או ניתוח סטטיסטי של המידע לצרכיו והכל בכפוף להוראות כל דין.

 

אנו רשאים לעבד ולאפיין את המידע שנמסר על ידך ו/או מידע אודות פעילותך, לרבות באמצעות מי מטעמנו. תוצרי עיבוד המידע על ידי נונה תוספות שיער עשויים לשמש כדי להציע לך מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות לך עניין או צורך בהם, מעת לעת, והכל בכפוף לזכויותיך על פי כל דין.

 

כל מידע שיימסר על ידיך ו/או מידע שיתקבל במסגרת השירותים ו/או בעקבות שימושך באתר, יישמר בסודיות בכפוף לדרישות והוראות החוק.

 

נונה תוספות שיער עשויה להשתמש או להפעיל תכנות הצוברות ומאפיינות מידע על פעילותך באתר, ומנתחות אותה לצורך ייעול שירותיה ולשם התאמה טובה יותר של השירותים והמוצרים שלה לצרכיך או למאפייניך. המשך הגלישה מהווה הסכמה לכך.

 

נונה תוספות שיער נעזרת בתכנות ובטכנולוגיות שונות, המתבססות בין היתר על Cookies, Tags, Pixels (להלן יחדיו "Cookies"), לתפעולו השוטף של האתר, וכן על מנת לאסוף ולאפיין נתונים סטטיסטיים שונים אודותיך ואודות אופן השימוש באתר כגון: פעולות שבוצעו במהלך הגלישה, העדפות שימוש, התאמת שירותים ומוצרים להעדפות או צרכים אישיים של הגולש, התאמה ומיקוד של פרסומות ושל תכנים שיווקיים בהתאם למידע ולנתונים הנאספים ומעובדים כאמור, ולרבות הצלבה של כלל נתונים אלו אל מול שימושים אחרים של הגולש בשירותים שונים נוספים המוצעים על ידי נונה תוספות שיער.

 

בכלל זה, עשוי להתבצע שימוש ב-cookies שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות Google Analytics, ReCaptcha AppsFlyer, firebase, ו/או שירותי סטטיסטיקה ופרסום אחרים של חברות כגון גוגל ופייסבוק וכיו"ב, בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות שלהן, על מנת לאפיין ולנטר אירועים (Events) ופעולות בערוצים דיגיטליים ולזהות דפוסי שימוש, באופן אגרגטיבי ובלתי מזהה. ה-Cookies הם למעשה קבצי טקסט (או שורות קוד), הנוצרים בדפדפן ו/או במכשירך הנייד, ככל שאפשרת זאת בהגדרות המכשיר/מחשב, ואוספות מידע רלוונטי, כגון משך השהייה שלך באתר/עמוד/מסך, אופן הגלישה שלך והפעולות שבוצעו בהם, לרבות שימוש בכתובת ה-IP שלך, שם מתחם ונקודת גישה לשירות, מיקום מכשיר, מועדי התחברות, וקודי זיהוי דיגיטליים אחרים. הצלבת נתונים ושימושים כאמור נדרשת, בין היתר, לשם מניעת שימוש בלתי מורשה או שימושים לרעה בשירותים השונים עבורך. כמו כן, ייעשה שימוש כאמור גם לשם קבלת החלטות שיווקיות ופרסומיות עבורך.

 

באפשרותך לעדכן או לשנות בכל עת את הגדרות המכשיר ממנו הנך גולש לאתר ולחסום באופן גורף או חלקי את השימוש בקובצי Cookies שונים ו/או בהרשאות אחרות המתבקשות על-ידי שירותים מקוונים ודיגיטליים שבשימושך. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יעבדו כראוי (לדוגמה, ייתכן כי זיהוי אוטומטי, העדפות שימוש או שפה לדוגמה לא ישמרו). שינוי הגדרות מכשירך כאמור הינו באחריותך בלבד. כמו כן, תוכל אף להסיר עצמך משימוש ב- Google analytics ובשירותי צד ג' אחרים, על-פי תנאיהם, והן להגדיר מחדש ולשלוט בפרסום המופנה אליך מפייסבוק, דרך הגדרות המשתמש שלך באתריהם.

 

כך, בהסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו, אתה מסכים לשימוש בטכנולוגיות המתוארות ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון שלך על-פיהן.

 

בעת השימוש באתר, עשויים להופיע קישורים לעמודים חיצוניים, בדמות פרסומות, באנרים, לינקים וכדומה. ככל שתבחר לעשות שימוש בקישור לאתרים או שירותים נוספים, אם תבחר לעשות בהם שימוש ומרגע שימוש זה, תהיה כפוף  לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות של האתרים / עמודים / אפליקציות אלה ונונה תוספות שיער לא תישא בכל אחריות מכל סוג שהוא הנוגעת לפעולות או למדיניות הפרטיות של האתרים / האפליקציות / העמודים או השירותים הנ"ל. מומלץ לעיין ולקרוא את מדיניות הפרטיות של אתרים אלו לפני תחילת השימוש בהם. לצורך ההמחשה, ניתן למצוא פרטים בנוגע למדיניות Facebook בכתובת האינטרנט הבאה: https://www.facebook.com/policy.php.

 

במהלך הגלישה באתר אתה עשוי להשתמש במוצרים ו/או שירותים של צדדים שלישיים, המוצגים למען נוחיותך בלבד. שימוש במוצרים ו/או שירותים כאמור הינו באחריותך בלבד וכפוף למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של המתפעלים מוצרים/שירותים אלו. לצורך המחשה ניתן למצוא פרטים בנוגע למדיניות הפרטיות של גוגל בכתובת: www.google.com/policies/privacy.

 

מבלי לגרוע מהשימושים כאמור המפורטים לעיל, ככל שהגדרות מכשירך תאפשרנה זאת, נונה תוספות שיער רשאית ועשויה למסור מידע שאינו אישי ואינו מזהה אותך אישית לצדדים שלישיים, בין היתר על מנת לשפר, להעשיר או לייעל את השירות ושירותים נלווים או קשורים, וכן על מנת להתאים עבורך תכנים הממוקדים לצרכיך והעדפותיך.

 

בכל מקרה של שאלה או בקשה, ניתן לשלוח הודעה לנונה תוספות שיער בנושא באמצעות עמוד צור קשר.

 

המשך הגלישה באתר מהווה את הסכמתך המלאה לכל תנאי מדיניות הפרטיות של נונה תוספות שיער.